us gb dk

Log på OPRET Annonce

Login til din annoncørprofil

Brugernavn *
Kodeord *
Husk mig

Opret en annoncørprofil

Skal udfyldes (*)
Navn *
Brugernavn *
Kodeord *
Gentag kodeord *
E-mail *
Gentag e-mail *
Sikkerhedskode *

Forretningsbetingelser for brug af RentMyDream.com

 

1. Præambel

1.1 Ved udlejning eller leje af køretøjer gennem RENTMYDREAM.COM accepteres herved af hjemmesidens brugere, at udlejning sker i overensstemmelse med nærværende betingelser.
1.2 RENT MY DREAM® udbyder en online tjeneste i form af online annonceringsmulighed for Limousine Firmaer (herefter kaldet Ejer), hvorigennem disse kan udleje køretøjer til kunder (herefter kaldet Lejer) til forskellige lejligheder eller begivenheder.
1.3 Ejerne stiller deres køretøj til leje og til rådighed for eventuelle lejere. Leje og rådighed skal ikke forstås således, at lejer selv kan føre køretøjet, idet køretøjet alene føres af bilens ejer eller en af dennes chauffører.
1.4 RENT MY DREAM® er i forholdet mellem lejer og ejer alene en formidlingsvirksomhed, hvorfor denne ikke kan gøres erstatningsansvarlig for ydelsen, jf. pkt. 8.
1.5 Uanset hvad der måtte være anført i bilejerens eventuelle salgs- og leveringsbetingelser, ordrebekræftelser, etc., er det nærværende betingelser, som er gældende mellem parterne.
1.6 RENT MY DREAM® og RENT MY DREAM ´s samarbejdspartnere formidler tilbud fra forbruger og erhvervsdrivende vedrørende biler, andre varer og tjenesteydelser. Tilbudsgiverne er uafhængige af RENT MY DREAM®. Tilbudsgiverne er selvstændigt ansvarlige for opsætning og indhold af tilbud, kundeservice og levering af de varer og tjenesteydelser, som de udbyder til salg. RENT MY DREAM® er således ikke ansvarlig for udformningen af tilbudsgivernes tilbud, kundeservice eller levering af varer eller tjenesteydelser.

 

2. Ikrafttræden og løbetid

2.1 Nærværende betingelser gælder fra tidspunktet, hvor ejeren har annonceret sit eller sine køretøjer på RENTMYDREAM.COM.
2.2 Dersom ejer ønsker at ophøre med at annoncere sit køretøj eller køretøjer på RENTMYDREAM.COM gælder nærværende betingelser stedse for ejer indtil samtlige bookinger vedrørende den ophørende ejer er blevet opfyldt.
2.3 Samtlige bookinger og udeståender er ejers ansvar og eventuelle tilbagebetalinger eller tiltag heraf, der skal foretages, skal udføres af ejeren og for ejers regning.

 

3. Ydelsen og Tjenesten

3.1 Ejer har ret til at foretage nødvendige ændringer i ydelserne for at overholde enhver gældende lovgivning eller sikkerhedskrav. Foretages de nødvendige ændringer, skal ejer, der foretager ændringen, uden ugrundet ophold orientere lejer herom.
3.2 Ejer indestår for, at ydelsen vil blive ydet i fuld overensstemmelse med de vilkår, som denne aftaler med lejer.
3.3 Ejer garanterer ved sin accept af disse vilkår, at ejer ikke i forbindelse med sin brug af RENT MY DREAM ´s ydelser:
• vil oprette annoncer, medmindre ejer har en reel annoncerings- og salgshensigt med annonceringen og kun oprette en gratis vist annonce per bil,
• vil overtræde gældende lovgivning, herunder forbrugeraftaleloven, købeloven, aftaleloven, markedsføringsloven, ophavsretsloven og varemærkeloven,
• krænker tredjemands rettigheder, herunder ophavsrettigheder, varemærkerettigheder og øvrige immaterielle rettigheder,
• vil kopiere, ændre eller distribuere hele eller dele af RENT MY DREAM ´s hjemmeside eller dens indhold, ophavsrettigheder, varemærker eller øvrige immaterielle rettigheder, uden RENT MY DREAM ´s forudgående skriftlige godkendelse.
• vil benytte eller opfordre andre til at benytte nogen former for robot, søgerobotter, scrapers eller andre automatiske midler til at få adgang til RENT MY DREAM ´s ydelser og indsamle indhold til noget formål, uden RENT MY DREAM ´s forudgående skriftlige godkendelse.
• vil etablere et link til RENT MY DREAM ´s hjemmesider på en sådan måde, at Rentmydream.com eller indhold på rentmydream.com vises på andre hjemmesider (uanset om det er muligt at se, at data/indhold stammer fra Rentmydream.com), herunder ved indlejring i form af iframe-teknikker eller tilsvarende,
• vil distribuere virus eller andre teknologier, der kan skade rentmydream.com eller brugerne af RENT MY DREAM ´s interesser eller ejendom,
• vil belaste RENT MY DREAM ´s infrastruktur urimeligt eller forstyrre driften af rentmydream.com,
• vil omgå foranstaltninger, der anvendes til at forhindre eller begrænse adgang til RENT MY DREAM ´s ydelser,
• vil distribuere eller inkludere spam, kædebreve eller pyramidespil,
• helt eller delvist vil kopiere, ændre eller distribuere andre personers/annoncørers indhold,
• vil indsamle og bruge oplysninger om andre, herunder e-mail-adresser, til andet end besvarelse af den pågældendes henvendelse uden deres samtykke, eller
• vil krænke bestemmelser i disse vilkår eller handle i modstrid med ånden i disse vilkår.
Det indskærpes, at ejer skal indhente alle nødvendige samtykker/licenser fra tredjemand før RENT MY DREAM® anmodes om at oprette indhold.

 

4. RENT MY DREAM´s forpligtelser

4.1 RENT MY DREAM® drager omsorg for, at tjenesten til enhver tid er tilgængelig for ejer og lejer. RENT MY DREAM® bestræber sig på at levere den bedst mulige drift og få afhjulpet eventuelle problemer hurtigst muligt, men RENT MY DREAM® yder ingen form for driftsgaranti.
4.2 RENT MY DREAM® har til enhver tid ret til at ændre funktionaliteten, herunder fjerne og tilføje egentlig funktionalitet fra systemet, og foretage de tekniske omlægninger og ændringer i RENT MY DREAM ´s systemer og ydelser, som RENT MY DREAM® finder hensigtsmæssige, uden at det udgør misligholdelse af RENT MY DREAM ´s forpligtelser over for Forbrugeren.
4.3 RENT MY DREAM® kan ikke gøres erstatningsansvarlig over for ejer eller lejer i tilfælde af, at tjenesten ikke er tilgængelig.
4.4 RENT MY DREAM® kan ikke gøres erstatningsansvarlig for ejer eller lejers mangelfulde eller forkerte oplysninger.
4.5 RENT MY DREAM® kan ej heller gøres erstatningsansvarlig over for ejer, såfremt tredjepartssoftware måtte foranledige en ugyldig booking.

 

5. Ejerens forpligtelser

5.1 Ejeren annoncerer dennes tilgængelige køretøjer, som er fuldt lovlige, og som er i overensstemmelse med de love og bestemmelser i det land, hvor de anvendes.
5.2 Ejer er selv ansvarlig for at uploade køretøjsoplysninger til tjenesten, herunder køretøjsspecifikationer samt billeder.
5.3 Ejeren indestår for, at samtlige de oplysninger, der opgives i henhold til pkt. 5.2, er korrekte, og at ejerens køretøj(er) overholder samtlige gældende lovkrav, herunder korrekt registrering, lovpligtige forsikringer, lovlig indretning med hensyn til seler, m.v. Det er endvidere ejerens forpligtelse at ajourføre eventuelle ændringer i de opgivne oplysninger.
5.4 Såfremt ejeren påfører sig selv, køretøjet, lejer, tredjemand, dyr eller ejendom skade, da er ejeren forpligtet at holde RENT MY DREAM® skadesløs i enhver henseende, jf. pkt. 8. Opremsningen i dette punkt skal ikke anses for udtømmende.
5.5 Ejeren indestår for, at denne eller dennes chauffør ikke er påvirket af alkohol, euforiserende stoffer eller medicin under udførelsen af ydelsen, ligesom ejeren eller dennes chauffør er forpligtet til at iagttage enhver sikkerhedsforanstaltning og lovgivning inden og under at ydelsen erlægges.
5.6 Såfremt et booket køretøj måtte blive utilgængeligt, er ejer forpligtet til at orientere lejer uden ophold. Såfremt det fra ejers side er muligt at stille et andet køretøj til rådighed i væsentlig samme stand og i væsentlig samme standard uden yderligere omkostninger for ejer, skal dette tilbydes lejer, medmindre det vil påføre ejeren urimelige omkostninger. Er dette ikke en mulig eller egnet løsning, er ejer forpligtet til at refundere lejer det fulde beløb der eventuelt måtte være indbetalt som aftalt depositum eller forudbetaling.
5.7 I tilfælde af, at et booket køretøj bryder sammen under kørslen, er ejer forpligtet at yde lejer en rimelig kompensation. RENT MY DREAM® kan ikke gøres erstatningsansvarlig i medfør heraf.
5.8 Ved ændringer, forsinkelser eller lignende forhold, som måtte have indflydelse på ydelsen, er ejer forpligtet til, uden ugrundet ophold, at orientere lejer herom.
5.9 Ejer forpligter sig at kontakte lejer inden for rimelig tid, efter bookingen er foretaget via tjenesten, for at drøfte ydelsen nærmere med lejer.
5.10 Ejer drager omsorg for, at denne eller dennes chauffør bærer passende påklædning under udførelsen af ydelsen.
5.11 Ejer er forpligtet til at gennemføre ydelsen med et nyvasket og rengjort køretøj.
5.12 Ejer er bundet af bookingen, medmindre vægtige grunde taler imod. Ejer skal uden ugrundet opholdt orientere lejer herom.
5.13 Ejer indestår for, at det indhold ejer opretter på RENT MY DREAM ´s tjenester ikke overtræder nogen love og ikke krænker tredjemands rettigheder. Dette gælder, uanset hvorledes oprettelsen af indhold sker. RENT MY DREAM® gennemgår ikke det indhold ejer opretter for at sikre, at det ikke krænker tredjemands rettigheder eller dets lovlighed i øvrigt. Dette er således alene ejers ansvar.
5.14 Ejer har bevisbyrden for, at din oprettelse af Indhold på RENT MY DREAM ´s tjenester ikke krænker tredjemands rettigheder og skal straks på RENT MY DREAM ´s anmodning, fremlægge dokumentation for at alle nødvendige samtykker/licenser er indhentet.
5.16 Ejer skal skadesløsholde RENT MY DREAM® for ethvert tab som RENT MY DREAM® måtte lide og erstatte enhver omkostning, herunder rimelige omkostninger til rådgivere, som RENT MY DREAM® måtte afholde som følge af, at tredjemand fremsætter krav om at indhold oprettet på RENT MY DREAM ´s tjenester krænker dennes ret eller strider mod lovgivningen i øvrigt.

 

6. Prisen

6.1 Prisen for leje af køretøj beregnes på baggrund af timebasis eller langtidsleje.
6.2 Prisen for leje fastsættes af ejer.
6.3 Ydelsen for leje kan af ejer fastsættes til at have en varighed af f.eks. mindst 2 timer.
6.4 Ejer skal sikre, at alle oplysninger vedrørende priser vedrørende leje i tjenesten er korrekte.
6.5 Betaling for leje skal erlægges direkte til ejeren af køretøjet i overensstemmelse med dennes betalingsbetingelser. RENT MY DREAM® kan ikke gøres ansvarlig for lejers manglende betaling, og enhver omkostning i forbindelse med udenretlig inkasso skal alene afholdes af ejer.
6.6 Alle moms-, afgifts- og skattemæssige forhold for ejeren er RENT MY DREAM® uvedkommende.
6.7 Annoncering af køretøjer på RENTMYDREAM.COM er som udgangspunkt gratis. 
6.8 RENT MY DREAM® er til enhver tid berettiget til at ændre afregningsmetoder og prisernes størrelse uden varsel, og RENT MY DREAM® kan derfor bl.a. ændre sine priser midlertidigt eksempelvis i forbindelse med kampagner eller nye ydelser.
6.9 Såfremt RENT MY DREAM® kræver betaling for en ydelse, som forbrugeren ønsker at benytte, vil forbrugeren forud for den endelige accept af købet af ydelsen, få oplyst prisen (inkl. moms). RENT MY DREAM ´s priser er opgivet i danske kroner inkl. moms (DKK). Såfremt forbrugeren ikke betaler, kan RENT MY DREAM® begrænse forbrugerens mulighed for at bruge ydelserne. Såfremt forbrugeren betaler med kreditkort, Dankort eller på anden måde, kan forbrugerens betaling blive pålagt et gebyr, som forbrugeren vil blive oplyst om, når forbrugeren foretager betalingen.
6.10 Visse ydelser, der leveres af RENT MY DREAM®, er omfattet af Lov om forbrugeraftaler. Denne lov giver forbrugeren mulighed for at fortryde køb af tjenesteydelser, der er foretaget via internettet inden for 14 dage. Fortrydelsesretten bortfalder dog, når forbrugeren lader en tjenesteydelse udføre. Forbrugeren accepterer, at udførelsen af RENT MY DREAM ´s ydelser iværksættes umiddelbart efter købet, og forbrugerens ret til at fortryde købet udløber derfor på dette tidspunkt.                                                                                                                                                                                 6.11 Ønsker man at reklamere over opsætningen af sin annonce skal reklamationen fremsættes overfor RENT MY DREAM® senest 24 timer efter oprettelsen af annoncen.

 

7. Lejers annullering af booking

7.1 Annullerer lejer bookingen, er ejer ikke berettiget til kompensation og/eller erstatning fra RENT MY DREAM®.

 

8. Ansvarsbegrænsning

8.1 Ejeren er forpligtet at holde RENT MY DREAM® skadesløs mod enhver forpligtelse, omkostning, udgift, skade og tab – herunder, men ikke begrænset til, direkte, indirekte tab eller følgeskader, tab af fortjeneste og tab af omdømme.

 

9. Force majeure

9.1 Såfremt en af parterne på grund af force majeure ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser i henhold til betingelserne, betragtes dette ikke som misligholdelse.
9.2 Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig force majeure, uden ugrundet ophold, at underrette den anden part om dens opståen og ophør.

 

10. Ophør og misligholdelse

10.1 Alle parter er forpligtigede til at efterkomme forretningsbetingelserne for brug af RENTMYDREAM.COM.
10.2 I tilfælde af ejers væsentlige misligholdelse af forretningsbetingelserne kan RENT MY DREAM® uden yderligere varsel slette enhver information, som ejer måtte have gjort tilgængelig via tjenesten.
10.3 I tilfælde af sletning af annoncer grundet misvedligeholdelse er ejer ikke berettiget til kompensation eller refundering.

 

11. Overdragelighed

11.1 Ingen ejer er berettiget til at overdrage sine forpligtelser uden forudgående aftale med lejer.
11.2 RENT MY DREAM® er berettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser til et koncernforbundet selskab.

 

12. Vilkårsændring

12.1 Ændringer af nærværende betingelser er kun gyldige, når de er vedtaget af parterne i skriftlig form.
12.2 Måtte et eller flere vilkår i nærværende betingelser blive erklæret for ugyldig, gælder de øvrige vilkår, som ikke er erklæret ugyldig fortsat.

 

13. RENT MY DREAM® immaterielle rettigheder og rettigheder til Indhold

13.1 Alle immaterielle rettigheder knyttet til RENT MY DREAM® og alle rettigheder til RENT MY DREAM´s ydelser, herunder grafik, specialtilpasninger, ændringer og lignende, tilkommer RENT MY DREAM®. Forbrugeren/ejer har ikke ret til at lade tredjemand helt eller delvist kopiere data fra RENT MY DREAM´s produkter, herunder fra Rentmydream.com.
13.2 Forbrugeren/ejer giver – når Forbrugeren/ejer opretter indhold på RENT MY DREAM® – RENT MY DREAM® en global, ubegrænset, vederlagsfri, uigenkaldelig og overdragelig ret til at tilgængeligøre, ændre og fremstille eksemplarer af hele eller dele af det pågældende Indhold, herunder data, tekst og billeder. RENT MY DREAM® gør brug af denne ret til eksempelvis lagring og visning af annoncer samt til markedsføringsformål.
13.3 Forbrugeren/ejer giver derudover RENT MY DREAM® ret til at hindre og påtale tredjemands kopiering eller uberettigede anvendelse af hele eller dele af det indhold, der oprettes på RENT MY DREAM´s tjenester, herunder i tilfælde, hvor der sker hel eller delvis kopiering af RENT MY DREAM´s tjenester eller tjenester, hvortil det pågældende indhold er overført.
Forbrugeren garanterer, at være berettiget til at give RENT MY DREAM® ovennævnte rettigheder.
Intet i disse vilkår begrænser Forbrugerens/ejers rettigheder til selv at anvende det indhold, herunder data, tekst og billeder, vedkommende opretter på RENT MY DREAM´s tjenester.

 

14. Lovvalg og værneting

14.1 Samtlige uoverensstemmelser, der måtte opstå i forbindelse med nærværende betingelser, skal afgøres i overensstemmelse med dansk ret.
14.2 Tvister skal pådømmes ved Retten i Aarhus.